Reporting a student or doctoral errand

Anmälda ärenden hanteras av Umeå studentkårs student- och doktorandombud. Oavsett om du är medlem i studentkåren eller ej kan du ta kontakt med student- och doktorandombudet med de problem du stöter på under din studietid.

Kontakta ombudet för hjälp och stöd i allt från bristfällig utbildningskvalitet eller kommunikation, till diskriminering eller trakasserier. Din anonymitet kommer alltid tas hänsyn till. Handläggningstiden kan variera under året, men ombudet återkopplar till dig så fort som möjligt.

Titta gärna på våra frågor och svar innan du använder formulären nedan.

Anmälan av missförhållanden inom Umeå studentkårs verksamhet

Om du inom Umeå studentkårs verksamhet har upplevt missförhållanden eller misskötsel så kan du anmäla detta genom formuläret nedan. Detta kan exempelvis gälla olämpligt bemötande, undermåliga rutiner eller brister i de gemensamma utrymmena. Bristerna kan anmälas oavsett var i organisationen de uppmärksammats, allt från en kårförening till kårfullmäktige till studentkårens kansli. När du anmäler ett ärende kommer det hanteras anonymt och inga personuppgifter behöver lämnas. Om du däremot önskar återkoppling eller vidare dialog med handläggaren så har du även möjligheten att lämna uppgifter för att handläggaren ska kunna kontakta dig. I det fallet kommer vi hantera dina personuppgifter i enlighet med Umeå studentkårs GDPR-policy, som du kan läsa om nedan.

GDPR

Alla personuppgifter du lämnar i formulären ovan kommer hanteras i enlighet med Umeå studentkårs GDPR-policy. Den innebär bland annat att vi endast efterfrågar de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet (som exempelvis kan vara kontaktuppgifter eller statistik) och att vi gallrar dina personuppgifter när de inte längre fyller ändamålet.

Läs policyn i sin helhet