Student political program

Approved by the Student Union Council 2020-11-25

Umeå Student Union’s core mission is to work to make student life and education better through advocacy work and add the student perspective. Umeå Student Union represents all students in the Humanities, Social Sciences and Teacher Education.

Every day, there are students who represent other students in various councils or groups, which instill the student perspective in Umeå University’s activities, but above all in education and courses. The purpose of the Student Political Programme is to create a long-term perspective, transparency and sustainability in the advocacy work that elected representatives do within the organisation.

Umeå Student Union creates its politics and advocacy work based on the foundation of this Student Political Program.

Our Student Political Programme

Founding philosophy

What is Higher Education?

Higher education is one of the great carriers of knowledge in society. Higher education should be a fundamental pillar of the knowledge society. Curiosity and learning new things about the world around us and oneself have driven people throughout the decades, and this is still the case today. The provision of higher education should be broad and not dependent on the labour market or political priorities. Knowledge and research should be permeated by academic freedom and not governed by the premise of the labour market.

Who is higher education for?

Higher education should be open to everyone, regardless of background. Everyone should have the opportunity to apply for higher education. The goal of higher education is for all admitted students, regardless of their circumstances, to achieve passing grades. Therefore, resources are also needed in the form of academic support during the course of education to achieve these goals. Regardless of the circumstances, the potential to move forward in academia should also feel like a real opportunity. We can’t insist on being or creating a society based on knowledge if everyone do not have genuine access to education.

Student roles in developing education

Umeå Student Union knows that students have a important role in the development of education. The students are receivers and co-creators of education and are therefore qualified to have an opinion on the knowledge exchange between teachers and students. Together, all actors in higher education at the University work to disseminate knowledge and maintain the knowledge society. That students should participate in the education is written into the Higher Education Act, but Umeå Student Union’s desire is that representatives at universities and colleges should understand the value and protect it, regardless of legislation.

Omvärld och förutsättningar

Umeå studentkår driver också frågor med och mot omvärlden som kan ha inverkan på studenter. Under dessa rubriker kan du läsa om Umeå studentkårs ställningstagande om bland annat studiemedel, hyra, bostadssituation och avgifter kopplade till utbildning. Här hittar du även en rubrik som behandlar förutsättningar för en bra och inkluderande studentstad. Detta är frågor som kan drivas med och mot aktörer utanför lärosätet som exempelvis kommunen och bostadsbolag.

Many students move long ways to study in new cities to get an education. The housing market is therefore an important part of the students’ choice of place of study. Students are a heterogeneous group, which is why a variety of housing is needed that suits students in different situations. Studies are a student’s main occupation during their years at the university and thus CSN is the main income. Rent must be reasonable in relation to the main income.

With increased digitization, housing is now also an important part of student life. The home’s ability to create a safe and calm environment for the individual is a core in reducing stress, insecurity and other consequences of an insecure housing situation. Student housing must be close to the university, have a reasonable rent and offer a good standard of living so that students are given good conditions to succeed in their studies.

The possibility of university studies should not be hampered by an individual’s socio-economic background. The prerequisite for studies is currently made possible by students being offered student loans by the Swedish Board of Student Finance. Support and interventions such as student loans should be adapted for lifelong learning and enable university studies throughout life. For example, parenthood should not prevent the possibility of university studies.

Full-time studies are a full-time occupation and should not be combined with work as far as possible. In relation to today’s cost development over time, students are highly vulnerable, especially due to increased costs related to accommodation, course literature and the demand for technical equipment that is increasing. These expences, which have historically increased, contribute to the fact that the loans and grants offered do not correspond to the actual costs incurred for studies as full-time employment.

There shall be no fees linked to education. If there are additional expenses in relation to compulsory elements, such as placements, study trips and internships, the university must provide financial compensation/support. It should be clear where and how to apply for financial compensation/support. There should also be equality between the programme, department and faculty regarding which funds and how much can be applied for by the student.

A university is a centre of culture and knowledge. Within the university and college, there is a diversity of students and researchers who have applied to universities together for enlightenment and knowledge. As a regional university city, the city is also a student city. A city where students are a significant part of the business and cultural life.

An attractive student city is a city that not only benefits students and their well-being, but also contributes to the city’s development as a whole. The city should be welcoming to students in the form of an accessible city for all. Good transits by bus and train is extremely important for a good student city. There should be discounted bus passes for students adapted to the student’s income. There should be activities that draw attention to future professional opportunities in the region where the university operates.

Clear information from the municipality, city and region about how and where the student can turn for public services such as healthcare, contact with authorities and municipal services should be visible and clear to the student when moving to the city. It should also be stated which housing companies operate in the city.

Culture and a vibrant cultural life should be an ambition. An accessible cultural life that should be easy to participate in, but also the opportunity to be involved and create as a student. How you as a student can be engaged and participate in cultural life should be an ambition to make visible. Cultural events should be discounted for students so that one’s finances are not dependent on taking part in cultural life.

Just like culture, opportunities for sport and athletics are also important, for physical as well as mental health. There should be good opportunities for recreational opportunities that are financially accessible to students. The possibility of organising sports and sporting events should be good and accessible to the public. The Student Union, together with societal actors such as the municipality and the region, will strive to make Umeå Sweden’s leading student city.

Utbildningskvalité

Att representera studenter och tillföra studentperspektiv i utbildningsfrågor är tillsammans med studiemiljö, kärnfrågan för Umeå studentkår. Under dessa rubriker kan du läsa om Umeå studentkårs ställningstagande i utbildningsfrågor som exempelvis, lärarledd tid, pedagogiska anpassningar och kvalitetssäkrad pedagogik. Även internationalisering, anknytning till arbetslivet och forskningsanknytning berörs under rubriken Utbildning.

För att kunna ta till sig sin utbildning ska utbildningen ha en pedagogisk tanke. Alla undervisande lärare ska därför gå kurser i högskolepedagogik. Alla lärare ska känna att de har tid och möjlighet att utveckla sina pedagogiska färdigheter utan att det går ut över vare sig undervisningstid eller forskning. Att utveckla sig pedagogiskt ska inte stå i motsättning till forskning. Forskningsanknytning såväl som pedagogik är lika viktigt för utbildningskvalitén.

Kurser skavara planerande med en genomtänkt och jämn studiehastighet för att sträva efter en jämn arbetsbörda under hela kursens gång. Kommunikation mellan lärare samt ett genomtänkt pedagogiskt upplägg är viktig för att en kurs inte ska få en ojämn och oförutsägbar arbetsbörda vilket kan leda till stress för studenten. Program ska ha en tydlig progression och även där vara genomtänkt så att arbetsbördan ska vara jämn under programmets gång.

Umeå studentkår anser att tid med undervisande lärare är värdefull för utbildningskvalitén och lärandet. Säkerställandetav rimlig och adekvat mängd lärarledd tid för alla studenter ska därför prioriteras. Kostnader som äter upp från den lärarledda tiden måste täckas av något annat. Universitetet har ett ansvar att se till helheten och garantera envar utbildning goda och likvärdiga möjligheter. Idag har vi en ojämn fördelning av antalet lärarledda timmar inom högre utbildning. Denna fördelning måste jämnas ut för att utbildningskvalité inte ska bero på ämnet som studeras.Lärarledd tid ger tillfälle för akademiska samtal. Det finns ett värde i samtal som inte böcker och läsning kan ersätta. Lärarledd tid med ett gott pedagogiskt upplägg ska därför prioriteras.

Handledningstid vid större skriftliga arbeten är viktig för att studenten ska känna sig säker på sitt skrivande och förankrad i ämnet och situationen. Handledningstid och möjlighet till handledning ska därför vara god. Som student ska du inte kunna bli förvånad över mottagandet av ditt arbete på opponeringen. Därför är det även viktigt att examinator och handledare har en god kommunikation.
Alla kommer till högre utbildning med olika förutsättningar. Det ska finnas pedagogiskt stöd för dem som behöver, oavsett om studierna sker på distans eller någon av campusen, vad gäller studieteknik, matematik, akademiskt skrivande eller andra faktorer som är kopplade till studierna. Det är viktigt att sådana instanser på universitet är rustade utefter det verkliga behovet.

Vidare ska det finnas självklara vägar för pedagogiska anpassningar för människor med funktionsvariationer. Det ska ske på smidigast sätt och inte tynga studenten i fråga med extra arbete i form av att själv finna anpassningar eller leta sig till där anpassningar finns att få. Alla lärare och övriga anställda som har kontakt med studenter ska vara väl informerade om vilka anpassning som finns att tillgå och vart studenten ska vända sig för att få dem.

En utbildning ska kännas meningsfull och således ska den vara förankrad i omvärlden, såväl forskningsmässigt som samhällsmässigt som gällande arbetsmarknadsanknytningar.

Högre utbildning ska i första hand vila på principer om akademisk frihet vad gäller utbildning och forskning och på så sätt vara autonom i sin ställning i kunskapssamhället. I andra hand är utbildning en plats att erhålla kunskaper för ett framtida yrkesliv. Därför är det viktigt att utbildning även är förankrad i samhället och inom den framtida yrkeskåren. Studenters kunskaper, praktiska som teoretiska, ska vara relevanta och användbara för ett framtida liv och därmed även yrkesliv. Kontakt med arbetslivet är ett viktigt inslag i utbildningen för att skapa relevans och förankring även utanför akademin.

Utöver arbetslivsanknytning ska utbildningar inom akademin vara präglad av en stark forskningsanknytning. Forskningsanknytning ska, tillsammans med pedagogik bilda utbildningens ryggrad. Högre utbildning vilar på forskning för relevans samt sanningsenlig och nyanserad kunskap.Undervisande lärare ska ha möjlighet att bedriva forskning för att säkerställa en tät relation mellan undervisning och forskning i det akademiska sammanhanget.

Studenter ska ha lika möjlighet oavsett bakgrund och förutsättningar att gå vidare inom akademin och bedriva en forskningskarriär.Vägen mot en forskningsutbildning bör vara synlig för alla studenter.

Dagens samhälle verkar på många sätt i en internationell miljö. Ett internationellt perspektiv är därför ett viktigt inslag i utbildningen. I uppbyggnaden av program ska det finnas möjlighet till utbytesterminer. Internationalisering kan även ske genom gästföreläsare, perspektiv från andra kulturer och länder samt genom kurslitteraturen. I dagens växande globala samhälle måste högre utbildning ta internationalisering i beaktning för relevans och kvalité. Högre utbildning ska även vara tillgängligt för internationella studenter som kommer för att studera. Viktig information ska vara tillgänglig på engelska.

Studenter är mottagare av utbildning. En del av högre utbildning är att studenten tränas i analytiskt tänkande. Detta analytiska tänkande kan även vändas inåt till själva utbildningen. Studenters perspektiv och åsikter ska tydligt genomsyra utvecklingen av kurser och utbildningar. Studenter tillför ett mottagarperspektiv som är omöjligt för lärare att ha i egenskap av expert/kunnande på sitt område. Eftersom huvudsyftet med utbildning är att utbilda vore det orimligt om studenternas perspektiv om utbildningen inte togs i beaktning. Inhämtandet av studentperspektivet ska ses som självklart och i praktiken vara aktuell i alla led av universitetet.

Arbetsmiljö/Lika villkor

En bra arbetsmiljö är avgörande för en bra utbildning. Såväl fysisk arbetsmiljö i form av studieplatser och utrustade lärosalar till psykisk arbetsmiljö i form av bemötande och adekvata resurser för Studenthälsan. Under denna rubrik kan du ta de av Umeå studentkårs ställningstagande i en bra arbetsmiljö såväl psykisk som fysisk.

Studenter har rätt till ett hälsosamt studieliv. Det är ett faktum att Sveriges studentpopulation har en hög frekvens av psykisk ohälsa. Det är ett gemensamt samhällsansvar att denna trend upphör. Universitet och högskolor måste aktivt arbeta med förebyggande åtgärder för att motverka psykisk ohälsa bland studenter. Lärare bör aktivt få information om vilka stöd det finns för studenter såväl preventiva som behandlande. Det ska finnas aktiviteter och stöd för att rusta studenters psykiska hälsa under studietiden.

Studenthälsovården ska vara utformad för att möta verklighetens behov. Studenthälsan ska arbeta med förbyggande och tidiga insatser mot psykisk och fysisk ohälsa.

En viktig faktor för att studenter ska känna sig välkomna och motiverade är bemötande från universitetens och högskolornas personal och lärarkår. Det är viktigt att lärare högt värderar sitt bemötande med studenter såväl enskilt som i undervisning.En student ska aldrig lämna en föreläsning, seminarium eller universitetskontor och känna sig kränkt, illa bemöt eller dumförklarad. Alla undervisande lärare bör gå kurser i bemötande som en del av sin högskolepedagogiska utbildning. På universitetet ska det ävensträvas att kontinuerligt diskutera sin professionsroll som lärare eller studievägledareutifrån ett etiskt perspektiv.

Universitetet är studenternas arbetsplats. Studieplatser ska således vara utformade utefter kriterier om hur en bra arbetsplats är utformad. Antalet studieplatser ska vara anpassade efter det verkliga behovet. Det bör finnas en variation av tillgängliga studieplatser som, grupprum, enskilda platser, grupplatser och tysta studieplatser på alla campus som ingår i universitetets verksamhet. Ingen student ska uppleva stress över att inte finna en studieplats på sin arbetsplats och således ska studenter ha en god tillgång till studieplatser.

Klassrum och föreläsningssalar över hela campus ska ha en likvärdig utrustning för att på ett bra sätt bedriva undervisning. Utrustningen ska vara ändamålsenlig för undervisningsformen. Otillräcklig eller bristande tekniska hjälpmedel ska aldrig gå ut över undervisningen. Lunchplatser, med möjlighet att värma sin mat ska finnas i anslutning till undervisningssalar.

Studenter med funktionsvariation ska ha lika möjlighet och förutsättningar att ta del av undervisning. Kurslitteratur ska vara anpassad, till exempel inläst i god tid innan kursstart och campus ska vara enkelt framkomligt oberoende av funktionsvariation. Lärare ska vara väl insatta i vilka resurser det finns att tillgå på universitetet, både till sin egen undervisning och för att kunna referera studenten vidare till rätt instans.

Eftersom det till stor del är studenternas arbetsplats vore det orimligt om inte studentperspektivet togs i beaktning i dialoger om arbetsmiljö,psykisk såväl som fysisk. Varje enskild students upplevelse och erfarenheter är ytterst viktiga för utvecklingen av ett tillgängligt campus. Hur anpassningar mottages är viktigt för att veta vad som kan förbättras. De flesta studenter bor även på liten yta och då blir universitets lokaler ännu viktigareatt trivas i för att inte känna stress eller bli påverkad så pass att man känner att studera blir svårt. Studenter bör aktivt fråga som hur de upplever campus och på vilket sätt campus kan utvecklas. Även när det kommer till digitala plattformar är studenternas perspektiv viktigt eftersom det är deras arbetsredskap.