Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor som vi ofta får från studenter. Har du en fråga som du inte hittar svar på här? Tveka inte att kontakta oss!

Examination

Du behöver inte vara orolig, det händer de flesta. Du ska senast två månader efter det ordinarie provet bli erbjuden att göra en omtenta. Dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov under maj och juni månad är det istället tre månader som gäller. Därefter ska du erbjudas ett andra omprov inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

Du har alltid minst fem tillfällen på dig. I enlighet med högskoleförordningen ska begräsningen av antalet provtillfällen ske med stor försiktighet och isåfall kunna motiveras med att en obegränsad mängd skulle kunna leda till resursslöseri. Om det finns en begränsning av antalet tillfällen så ska detta finnas fastställt i kursplanen, så kika där. Lite andra regler gäller för praktik/VFU eller motsvarande, där om godkänt resultat på en kurs förutsätter att studenten genomgått praktik med godkänt resultat, ska antalet praktiktillfällen bestämmas till minst två.

Det är inte möjligt att överklaga ett betyg, det vill säga få det prövat av en högre instans – däremot kan du begära att examinator omprövar sitt beslut. Oftast kan du ta kontakt med studievägledaren på din institution och få en blankett för detta, men att söka omprövning kan se lite olika ut mellan institutionerna. I samband med att du söker omprövning kan du också motivera varför du anser att betygsbeslutet ska ändras.

Det är självklart viktigt att du har en god relation till din handledare. Om det finns samarbetsproblem eller andra liknande särskilda skäl mellan er har du rätt att få frågan om byte av handledare prövad. I kursplanen ska det vara angett var du ska vända dig för att begära detta.

Om du genomgått både ett ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs har du vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. I kursplanen ska det vara angett var du ska vända dig för att begära detta.

Endast om föreläsningarna är av individuellt prövande karaktär, det vill säga att de är examinerande. Detta är ett krav för allt obligatoriskt deltagande. Vissa undantag finns av säkerhetsskäl för demonstrationer eller förberedelser för klinisk undervisning, då dessa kan anses vara av sådan betydelse att obligatorisk närvaro kan krävas utan att ett prövande moment ingår. Vilka de obligatoriska utbildningsmomenten är ska framgå av kursplanen och dessutom vara angivna i schemat.

Du har rätt att, oavsett examinationsform, få besked om resultatet av prov inom 15 arbetsdagar efter provtillfället. Gällande inlämningsuppgifter eller liknande så räknas inlämningsdagen som provtillfället. Lärares sjukdom eller liknande omständigheter ger inte ett undantag till denna regel, utan institutionen måste isåfall hitta en annan lösning.

Om komplettering ska vara tillåtet måste det vara fastställt i kursplanen. Om en sådan bestämmelse finns så är det upp till examinatorn att besluta att en student som inte har uppnått godkänt resultat istället får göra en komplettering. Om möjlighet till komplettering ges så är det upp till dig att avgöra om du vill göra kompletteringen eller istället göra ett omprov vid tillfälle då sådant ges.

Om du har blivit anmäld för misstanke om plagiat (eller fusk) kommer en utredning att ske, där du får möjlighet att yttra dig och med egna ord berätta om hur du ser på det som beskrivits i anmälan. Under utredningens gång kan du delta som vanligt i undervisning vid universitetet. När utredningen är klar tas beslut om att antingen avsluta ärendet utan åtgärd (ibland med en varning) eller att överlämna ärendet till disciplinnämnden, dit du isåfall får en kallelse. Nämnden kan sedan besluta om en tillfällig avstängning (upp till sex månader, men den vanligaste tiden för avstängning är sex veckor), varning eller att lämna ärendet utan vidare åtgärd.

Studiesocialt

Ingen ska behöva må dåligt. Du kan kontakta Studenthälsan på Umeå universitet om du känner dig stressad, orolig, nedstämd eller har frågor kring relationer. Här arbetar kuratorer, sjuksköterskor, fysioterapeut, psykolog och folkhälsovetare. Studenthälsans tjänster är alltid gratis och tystnadsplikt gäller. Ring 090-786 51 00 för att boka en tid.

Självklart ska alla studenter ges samma förutsättningar att klara av sina studier. För att kunna få stöd behöver du göra en ansökan där du får beskriva din funktionsnedsättning och hur du tror att den kommer påverka dina studier. Med ansökan kommer du också behöva skicka med ett intyg som styrker din funktionsnedsättning. Du kan läsa mer om hur du skickar in din ansökan här.

Så ska det inte få vara, naturligtvis ska en lärare ha ett gott bemötande mot alla studenter. Ta kontakt med Umeå studentkårs student- och doktorandombud så får du hjälp med detta.

Ja! Alla studenter vid Umeå universitet är personskadeförsäkrade genom Kammarkollegiet. Detta gäller under skoltid i universitetets lokaler och när du reser till och från campus. På Kammarkollegiets hemsida kan du hitta försäkringsvillkoren och hur du gör en anmälan.

Universitetets regelverk anger att ordinarie prov normalt ska förläggas måndag till fredag mellan klockan 08:00 och 17:00 och i direkt anslutning till kursen. Vänd dig i första hand till kursansvarig med detta. Får du inte gehör för dina synpunkter kan du kontakta Umeå studentkårs student- och doktorandombud.

Medlemskap

Information om olika medlemsavgifter hittar du här. Viss rabatt utgår om du betalar för flera terminer direkt. Här hittar du de olika avgifterna.

Du sorteras automatiskt in till en kurs/programförening (om en sådan finns) baserat på din program/kurskod. Du blir medlem i Umeå studentkår, din sektion och din förening på samma gång (och till samma kostnad). Här hittar du sektioner/föreningar/programföreningar.

I och med att du tecknar medlemskap i Umeå studentkår godkänner du att vi lämnar uppgift till tredje part, såsom t.ex. STUK-Studentkortet för att producera medlemskort – eller till våra samarbetspartners.

När du blir medlem i Umeå studentkår så får du Campuskortet i samarbete med STUK Studentkortet. Beställningar skickas varje vardag, och du får e-post från dem när appen är redo att aktiveras. Kortet är giltigt som kårlegitimation, och ger en mängd rabatter – både lokala och nationella.

Läs mer på STUK-Studentkortet hemsida om vilka rabatter som gäller.

Umeå studentkår samarbetar inte med Mecenat, så om du vill ha deras kort får du kontakta dem direkt

Notera att för att kortbeställningen ska gå väg krävs att det också att kurs/programregistrering har lästs in i medlemsregistret. Mer info: STUK-Studentkortet

SJ
Alla som har STUK Studentkortet har studentrabatt hos SJ (förutsatt att man är registrerad som student).

SJ + Studentresesymbolen
För att vara berättigad till Studentresesymbolen måste man studera med minst 50% studieomfattning under terminen och i minst 10 veckor under terminen på universitet, högskola, komvux eller annan utbildning som är berättigad till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). På Universitet/Högskola motsvarar detta minst 15 hp.

SJ + SL
För att vara berättigad till SL så skall man ha fyllt 20 år och studera minst 75% under en hel termin på universitet, högskola, komvux eller annan utbildning som är berättigad till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). På Universitet/Högskola motsvarar detta 22.5 hp/termin. (när man har SL-loggan räknas det också som att studentresesymbolen ingår.)

Mer info om vilka researrangörer som kan ge rabatt finns på STUK-Studentkortet (sök på aktuell researrangör, här framgår också ev poängkrav)

Korten är terminsvisa, alltså ett kort per termin. Om du har betalat för flera terminer så kommer nästa termins kort automatiskt (förutsatt att du är registrerad som student.)

För att få STUK-Studentkortet och kunna nyttja rabatterna så ska man vara registrerad som student aktuell termin. Om du har betalat medlemskap för flera terminer men inte är registrerad på kurs så omvandlas ditt medlemskap till ett alumni-medlemskap. Detta medlemskap ger inga förmånskort, man stödjer endast kåren med detta medlemskap. För att app-beställningen ska gå väg krävs att det också att kurs/programregistrering har lästs in i medlemsregistret.

Vi skickar ut erbjudande om medlemskap till de studenter som var registrerade föregående termin. Om du inte vill bli medlem i kåren så behöver du inte göra någonting.

Erbjudande om medlemskap skickas till student e-posten (xxx@student.umu.se) eller till en annan e-post som du själv har använt i kommunikation med kårexpeditionen. Kanske har erbjudandet fastnat i spam-filtret?

Du kan dygnet runt lösa medlemskap via vår medlemsportal medlem.umeastudentkar.se

Erbjudande om medlemskap baseras på den avgift som dina kursregistreringar gav föregående termin. Om dina studier har förändrats är det smidigast att kontakta kårexpeditionen för att ordna det. Du kan också ändra avin själv via medlemsportalen – medlem.umeastudentkar.se.

Man måste vara medlem i en studentkår på något annat universitet/högskola i Sverige. För att få ett gästleg som ger tillträde till studentpubarna kan man bli stödmedlem i Umeå studentkår. Stödmedlemskapet gäller hela terminen. Stödmedlemskap måste alltid tecknas på kårexpeditionen och medlemskort/kårleg från ordinarie kår måste uppvisas. Om du ska köpa åt någon annan så fungerar det med foto på kårleg i mobilen.

Det finns en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet för studenter och doktorander vid de statliga universiteten och högskolorna under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Läs mer om försäkringen.