Ansök om stipendium ur Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond

Två gånger per år utlyses stipendier ur Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond för att stödja doktorander i deras forskningsarbete. Medlen går i första hand till de som är i början av sina forskarstudier och som har projekt som håller hög vetenskaplig nivå.

Sista ansökningsdag HT24: 30 september.
Ansökan är öppen.

Instruktioner för ansökan

Redovisning av beviljade medel

Alla stipendiater ska redovisa de resultat som man uppnått med hjälp av de medel man erhållit från fonden.

Instruktioner för redovisning av beviljade medel

Vem kan söka stipendium?

Du som är doktorand eller mastersstudent och skriven i Västerbotten, Västernorrland eller Norrbottens län samt medlem i någon av kårerna vid Umeå universitet kan ansöka om stipendium ur stiftelsen.

När kommer besked?

Nämnden som beslutar om ansökningarna träffas i maj och i november. Kort därefter mejlar Kempes handläggare ut beskeden. Det går således inte att säga ett exakt datum för när du kommer få besked.

Fler frågor och svar

Det du kan göra är att ansöka om omprioritering av ditt stipendium. För att skicka en fråga om omprioritering av stipendiet gör du så här:

  • Du skriver ner bakgrunden till omprioriteringen samt vad du vill använda stipendiet till i stället.
  • Din handledare skriver ett intyg som signeras och intygar att din ansökan om omprioritering är rätt.
  • Du bifogar eventuella bilagor som styrker omprioriteringen. Om du till exempel vill åka på en konferens så bifogar du en bekräftelse på att du ska åka på konferensen, konferensbekräftelse eller något liknande.
  • Sedan skickar du detta till oss så kollar vi med den som granskade din ansökan om det går bra att du använder pengarna på annat sätt.

Om man blir beviljad stipendium så har man 3 år på sig att redovisa resultaten och man måste redovisa resultaten innan man kan söka igen. I redovisningen ska också en enklare ekonomisk översikt visas över hur stipendiet användes men vi begär inte in kvitton eller liknande. Om doktoranden inte har använt hela stipendiet så går det bra att antingen återbetala outnyttjad del eller skicka en förfrågan via mail om att få använda resterande medel till något ytterligare kopplat till projektet.

Det du kan göra är att ansöka om omprioritering av ditt stipendium. För att skicka en fråga om omprioritering av stipendiet gör du så här:

  • Du skriver ner bakgrunden till omprioriteringen samt vad du vill använda stipendiet till i stället.
  • Din handledare skriver ett intyg som signeras och intygar att din ansökan om omprioritering är rätt.
  • Du bifogar eventuella bilagor som styrker omprioriteringen. Om du till exempel vill åka på en konferens så bifogar du en bekräftelse på att du ska åka på konferensen, konferensbekräftelse eller något liknande.
  • Sedan skickar du detta till oss så kollar vi med den som granskade din ansökan om det går bra att du använder pengarna på annat sätt.

Stipendiet riktar sig till samtliga doktorander vid Umeå universitet, samt även masterstudenter, som är bosatta i något av de tre norrlandslänen samt är medlemmar i någon av studentkårerna. En hög andel av ansökningarna vi behandlar varje termin är från just medicinområdet.

Stipendiet kan inte gå till att täcka ordinarie lön från institutionen. Om en doktorand däremot har slut på finansiering i form av lön så kan stipendiet delas ut för att täcka del av lön, maximalt 1/5-dels prisbasbelopp under 3 månader.

Kempenämnden godkänner oftast inte kostnader som ska och bör täckas utav institutionen där doktoranden arbetar, samma sak gällande kostnad för Open Acess och för grundläggande statistikerhjälp. Institutionen ska tillhandahålla dessa för sina doktorander. Om ansökningen gällen en specifik dator som behövs för ett specifikt ändamål, eller exempelvis avancerade statistiska analyser som institutionen ej kan tillhandahålla, så kan ansökan ibland godkännas om sökande kan motivera för nämnden varför ett undantag borde göras just i det specifika fallet.

Vi brukar undvika att ge för detaljerade instruktioner kring hur meritförteckning ska se ut då det varierar mycket beroende på sökande. Många skickar med sitt CV. Det viktigaste är att du tar med de meritera som du anser relevanta för din ansökan som t.ex. din tidigare utbildning, eventuella publikationer du har haft samt andra meriter i t.ex. arbetslivet som kan ses som gynnande i din forskarutbildning.

Med detta menas att du begär ut ett utdrag från Skatteverket som visar att du har bostadsadress i något av Västernorrlands, – Västerbottens, – eller Norrbottens län. Det vi behöver är en kopia av personbevis från skattemyndigheten, det finns att ta fram på Skatteverkets hemsida.

Fördelen med att få det utbetalas till institutionens konto är att det knyts till ditt projektkonto hos dem och blir lättare att följa för dig och institutionen. Vi har däremot fått rapporter förr om att det ibland har dragits overhead-kostnader (OH) när det sätts in på institutionskontot enligt den universitetsgemensamma normen för OH. Om pengarna sätts in på privata kontot så finns inga sådana regleringar på gott och ont. Vi gör ingen värdering kring vilket konto som anges utan vi betalar ut till det som anges. Många lämnar också fältet tomt då de får ett projektkonto först när en ansökan blir beviljad.

Om den sökande lever upp till kraven i övrigt så går det utmärkt att söka. Vid försvårande sociala och ekonomiska omständigheter kan stipendium även sökas för slutförandet av studier för akademisk grundexamen, tex magisterutbildning.

När samtliga inkomna ansökningar för ansökningsperioden granskats färdigt av kempenämndens ledamöter kontaktar handläggaren alla som sökt stipendiet med ett besked om deras anökan blivit beviljad eller ej. Du kommer alltså kontaktas av handläggaren genom ett mail.

Nämnden som beslutar om ansökningarna träffas i maj och i november. Kort därefter mejlar Kempes handläggare ut beskeden. Det går således inte att säga ett exakt datum för när du kommer få besked.

Kontakta Kempes stipendiefond