Instruktioner för ansökan

I detta dokument har vi sammanfört allt som rör din ansökan. Du finner såväl vilka bestämmelser som gäller för behörighet och bedömning som något om hur hanteringen av ansökningarna går till. Lycka till!

Ansökningstiden

Ansökan skall vara ifylld senast måndagen den 4 mars klockan 23.59.

Beslut

Beslut avseende inkomna ansökningar fattas av stipendiefondens styrelse i maj för vårterminens ansökningsperiod och i november för höstterminens. Efter att beslut fattats kommer samtliga sökande att få besked om huruvida ansökan blivit beviljad eller ej.

Allmänt

Stipendier ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond utdelas två gånger per år efter utlysning via hemsidan och utskick till institutioner och doktorander. Sista ansökningsdag är normalt måndag vecka 10 och måndag vecka 40, men kan variera, se ovan.

Vid tilldelning tas hänsyn till hela projektets kvalitet och till den sökandes förmåga att genomföra sitt projekt. I synnerhet beaktas vetenskaplig kvalitet och originalitet. Stipendiet är avsett för kostnader i samband med pågående forskning såsom materiel och utrustning, tjänster för analyser, statistisk behandling med mera. Stipendiet är även avsett för kostnader kopplade till resor av väsentlig betydelse för forskningsuppgiften som till exempel insamling av primärdata i fält, arkiv, museer och bibliotek.

Stipendiets storlek uppgår till 1/5 – 4/5 basbelopp. Vid särskilt goda projektansökningar kan styrelsen bevilja stipendium upp till 45 840 kr. Ansökningar skall ej göras för större summor än 45 840 kr.

Om det projekt, för vilket du söker medel, äger rum före beslutsdatum enligt ovan kommer dina möjligheter att erhålla medel kraftigt försvåras. I det fall att ditt projekt genomförs före beslutsdatum enligt ovan ska du tydligt motivera i särskild bilaga hur projektet, om du ej erhåller stipendiemedel, annars kommer finansieras. Till motiveringen ska handledarintyg bifogas.

Även ett arbetsstipendium på högst 3 månader med 1/5 basbelopp per månad (basbeloppet för 2024 är 57 300 kr) kan delas ut. Detta är dock inte tänkt att täcka lönekostnaden för ordinarie avhandlingsarbete.

Vid försvårande sociala och ekonomiska omständigheter kan stipendium i undantagsfall utdelas för slutförandet av studier för akademisk grundexamen.

Sökande skall vid ansökningstillfället vara inskriven vid studentkår vid Umeå universitet samt mantalsskriven i Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län. Normalt gäller för behörighet att sökande efter avslutad grundutbildning är antagen till forskarutbildning och aktivt bedriver forskning vid Umeå universitet. Fonden skall prioritera personer som befinner sig i början av sin forskarutbildning. Även personer som kan tänkas bli rekryterade till forskarutbildning kan komma i fråga. Stipendiet tilldelas ej sökande som avlagt doktorsexamen.

Stipendiet kan tilldelas en sökande maximalt tre gånger efter godkänd redovisning av tidigare erhållet stipendium samt förnyad ansökan.

Utbetalning av stipendium

Stipendierna utbetalas med hela summan på en gång. Redovisning skall inlämnas efter slutförd arbetsperiod till Umeå studentkår. Utbetalning sker vanligen före innevarande termins utgång.

Felaktiga uppgifter

Om sökande lämnat felaktiga uppgifter och stipendium utdelats kan återbetalning krävas.

Blanketten

Notera att ansökan måste vara ifylld i sin helhet för att den skall behandlas.

1. Sökande

Den sökandes personuppgifter. Observera att stipendiet endast tilldelas enskilda individer, ej hela projektgrupper. Om projektet omfattar flera sökanden ifylles en ansökan per sökanden. Sökande kan endast söka medel för ett projekt åt gången. För snabb och enkel hantering ange bank och kontonummer (detta kan dock kompletteras i efterhand). Om det är stipendiats och handledares gemensamma vilja att stipendiemedel insätts på institutionens konto ska detta meddelas från institutionens administratör via e-post till kempe@umeastudentkar.se. Sätt bock i rutan bredvid om ansökan avser grundutbildning. Ange då även i rutan: ”Antagen till forskarutbildning (datum)”, att du är antagen till grundutbildning.

2. Projekt

Här anges projekttitel (här kan även eventuellt konferensnamn eller om stipendiet söks av sociala/ekonomiska skäl anges) handledare, institution, telefonnummer, beräknad projektstart samt slutdatum.

3. Bilagor

Notera att du kan komplettera bilagorna under hela ansökningsperioden.

1. Projektbeskrivning

En presentation av projektet om 3 (max 5) sidor.

2. Mantalsskrivning

Personbevis från skattemyndigheten. Sökande måste vara mantalsskriven i Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens län. Personbevis får ej vara av äldre datum än tre månader före sista ansökningsdag.

3. Meritförteckning

En sammanställning av den sökandes meriter. Bifoga inte kopior av kursbevis eller arbetsbetyg.

4. Kopia av aktuellt kårkvitto

Sökande skall vara medlem i en studentkår vid Umeå universitet. Giltig kopia av kvitto från kårexpeditionen, kopia av kvitto från betalning via medlemsportalen, eller en utskrift från internetbank gäller som kårkvitto. Om du betalat för flera terminer på samma gång tar du med en kopia av det kvittot.

5. Intyg från handledare

Intyget ska vara en bedömning av den sökandes realistiska möjlighet att genomföra projektet som ansökan avser. Intyget måste vara undertecknat av handledaren.

6. Kostnadssammanställning

En sammanställning av projektets kostnader samt vilket belopp du söker från Kempefonden. Övriga möjliga anslagsgivare skall redovisas. Du behöver alltså inte redovisa samtliga kostnader för hela din phd, enbart den del du söker stipendier hos Kempefonden för. Bilagan skall specificera vilka delar av projektkostnaderna ansökan till SJCKMS avser. Sammanställningen skall åtföljas av en tydlig motivering för det specificerade beloppet och ändamålets relevans för avhandlingsarbetet. Mycket vikt läggs vid en noggrann kostnadssammanställning. En bristfällig och otydlig kostnadssammanställning kan leda till avslag eller till att ett mindre belopp beviljas än vad som sökts för. Maximalt belopp att söka är 45 840 kr, sök inte för större belopp än detta.

7. Övriga bilagor

Ev. övriga bilagor är frivilligt. Observera att vi inte gärna vill ha uppsatser eller hela artiklar. Det går att ladda upp flera övriga bilagor.

4. Kostnadssammanställning

Här anges vad ansökan avser samt sökt belopp. (Max 45 840 kr)

Söks stipendium p.g.a. försvårande sociala/ekonomiska omständigheter kan uppgifter som nedan redovisas:

  • civilstånd – försörjningsbörda mot minderåriga barn
  • studieresultat, pågående studier
  • studieskulder och möjligheter till lån och bidrag från CSN
  • ev. sjukdomar och/eller handikapp som försvårat studier
  • orsak till den aktuella, svåra ekonomiska situationen

 

5. Beviljade Kempestipendium

Sökande kan högst bli beviljad 3 stipendium från Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond. Varje beviljat stipendium ska redovisas senast i samband med att en ny stipendieansökan lämnas in.

6. Uppgifter om den sökandes ekonomi

Ej obligatorisk uppgift. Ifylls om den sökande önskar förtydliga den ekonomiska situationen.

7. Projektsammanfattning

Sammanfattningen av projektet skall vara på max 2500 tecken inklusive blanksteg. Ange bakgrund, syfte, metod, arbetsplan/tidplan samt projektets vetenskapliga betydelse. Vid ansökan om resebidrag skall anges hur projektet skall presenteras eller hur resultaten skall redovisas. Utan projektsammanfattning kommer ansökan ej att beaktas.

Om sökande avser resa till konferens, ska konferensen specificeras till tid och plats. Eget deltagande i form av accepterat abstract/presentation är en förutsättning för att ansökan skall komma i fråga för tilldelning. Sammanfattningen skall även i dessa fall peka på konferensens betydelse för avhandlingsarbetet.

Notera att du även måste bifoga intyg på att ditt abstract/presentation ska presenteras under konferensen.

Skicka in ansökan

Till sist klickar du på att skicka in din ansökan. Du kan komplettera bilagor under hela ansökningstiden.

Efter ansökningstidens slut kan inga kompletteringar göras, se därför till att ha en komplett ansökan.