Hej och välkommen till resurssidan för dig som är kåraktiv

Här samlar vi bra information, tips och kunskap för alla aktiva i våra sektioner och föreningar.

Resurser

Denna handbok riktar sig till dig som är nyfiken på att engagera dig inom kåren. Boken riktar sig främst till de som är nya inom kårföreningars och kårsektioners styrelser och utskott men kan också vara nyttig information även för dig som bara vill veta mer om kåren eller som vill starta en kårförening. Handboken ger en historiebeskrivning till kårens bakgrund och framväxt, en översikt över organisationen, tips och idéer inför föreningsarbete och styrelsearbete, information om Folkuniversitetet och tankar kring hur vi kan arbeta för ett gott samtalsklimat inom Umeå studentkår.

Vi hoppas att du ska ha mycket nytta av handboken under din resa som engagerad i Umeå studentkår.

Läs Kårhandboken (PDF)

Januari: Kårstyrelsemöte 17/1 och 31/1.

Februari: Kårstyrelsemöte 14/2, Kårfullmäktiges sammanträde 28/2.

Mars: Kårstyrelsemöte 14/3 Kårfullmäktiges sammanträde 29/3.

Maj: Kårfullmäktiges sammanträde 2/5 och 30/5. Kårfullmäktiges sammanträde 15/5.

(Fler extrainsatta kårstyrelsemöten kan tillkomma)

Det är viktigt att kårens sektioner och föreningar känner till att ni är en del av Umeå studentkår. Ni kan vända er till kåren centralt för stöd, råd och praktisk hjälp. Kårens kansli finns till för att hjälpa föreningen förverkliga det den vill åstadkomma på bästa sätt. Vi finns här för er!

Här kan du läsa vanliga frågor från föreningar och sektioner samt svar från oss på kansliet:

FAQ föreningar och sektioner

Studenter möter arbetslivet är ett projekt Umeå studentkår är delaktiga i och vi genom olika aktiviteter vill skapa kontaktytor mellan studenter på Umeå universitet och SLU med Västerbottens arbetsgivare. Ambitionen är att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och studenter i Västerbotten och därigenom bidra till Västerbottens långsiktiga utveckling. Målet med projektet är att få fler studenter att bosätta sig och arbeta i Västerbotten efter avslutade studier

Läs mer om projektet och få bra tips inför yrkeslivet på webbplatsen Work Up

Vill du engagera dig eller din förening? Maila lika-villkorsansvarig på Umeå studentkår.

‌Vill du lära dig grunderna för kassörsarbetet i en förening? Vill du som ordförande bli en bättre ledare? Vill du lära dig mer om hur Umeå studentkår fungerar som organisation och förstå föreningens plats i organisationen? Missa inte Umeå studentkårs kostnadsfria utbildningar som innehåller massor med bra kunskaper för er föreningar! Under hösten kommer vi lägga upp information om våra föreningsutbildningar här samt skicka ut information i kårbladet.

Umeå studentkår samarbetar med Folkuniversitetet som har lång erfarenhet av att arrangera utbildningar och studiecirklar för ökad föreningskunskap.

Vårens utbildningstillfällen (fler kan tillkomma):

 • 7/2
 • 7/3
 • 4/4

Maila ella.forsman@umeastudentkar.se om du vill ha mer information om styrelseutbildningarna.

Kårfullmäktige är kårens högsta beslutande organ och ska fatta beslut om kommande års verksamhetsplan, budget och alla större principiella frågor.

Kårfullmäktige väljs årligen i fria, öppna val av medlemmarna, det så kallade kårvalet. Kårfullmäktige består av maximalt 35 ledamöter som väljs i fria och slutna personval fördelade på valkretsar. Varje kårsektion utgör en valkrets och tilldelas ett antal ledamotsplatser i kårfullmäktige.

Närvaro-yttrande- och förslagsrätt tillfaller samtliga medlemmar inom Umeå studentkår. Alla kårmedlemmar är alltså välkomna att delta på mötena och även tycka och inkomma med förslag till kårfullmäktige. Rösträtt vid mötena har dock bara invalda kårfullmäktigeledamöter.

Läs mer om kårfullmäktige och uppdraget som kårfullmäktigeledamot (PPT)

Som medlem i Umeå studentkår kan du själv påverka din studietid genom att inverka på kårens arbete, ställningstaganden och politik. Kårens arbete inkluderar allt kring studenternas tillvaro både på Campus men också inom studentlivet i övrigt – exempelvis utbildningskvalitet, arbetsmiljö, jämlikhetsfrågor och studenters möjlighet att komma i kontakt med arbetsmarknaden. För mer information: kontakta Umeå studentkårs arvoderade studenter som arbetar heltid med att företräda studenter vid Umeå Universitet.

Ett väldigt direkt sätt att påverka kårens arbete är att skicka in en motion till kårfullmäktige. En motion är helt enkelt ett förslag inskickat av en medlem till organisationens högsta beslutande organ. Motionen ska vara inlämnad till Umeå studentkårs ordförande senast klockan 12:00 fjorton dagar före kårfullmäktigesammanträdet där motionen ska diskuteras.

Det kan vara svårt att veta hur en motion ska se ut, därför har vi tagit fram en enkel mall att följa:

Mall för motion

Som sektion eller förening i Umeå studentkår har ni möjlighet att använda den digitala tjänsten Visma Sign för signering av protokoll och andra dokument via Mobilt BankID. Kårsektionen betalar normalt en årskostnad som inkluderar underföreningarna och som innehåller ett obegränsat antal signeringar.

För att upprätta ett konto, vänligen kontakta kansliet på ovrigafragor@umeastudentkar.se

Som grunduppsättning får ni en användare (ni behöver endast en användare för att skicka dokument till signering, de som signerar behöver inte ha användarkonton) samt tre mappar; en för årsmöten/stormöten, en för styrelsemöten samt en för övrigt.

Under fliken Organisation finner du alla kårens styrdokument som reglerar och ramar in kårens arbete. Kårkansliet arbetar kontinuerligt med att uppdatera dessa dokument efter organisationens behov och att sammanställa styrdokument – så att vi kan minska dem i antal.

Kika gärna igenom flera av våra styrdokument för att lära känna vår organisation och hur vi fungerar. Tex finns ett instruktionsdokument för Studentrepresentanter vilket kan vara behjälpligt, det går också att läsa om vad alla på kårkansliet arbetar med i styrdokumentet Kanslireglemente, vilket kan skapa en bättre förståelse för kansliets arbete.

Som sektion eller förening behöver ni främst har koll på följande Styrdokument för Umeå studentkår:

 • Mottagningspolicy
 • Alkoholpolicy
 • Jämlikhetspolicy
 • Miljöpolicy
 • Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling, hot och våld
 • Sektions-och föreningsreglemente

Vill du träffa andra studenter som också vill kämpa för miljön eller som vill lära sig mer om poesi, textilslöjd eller hitta ett roligt gäng att fågelskåda med?

Inom Umeå studentkår har vi dels sektioner och underföreningar fördelade efter studieprogram eller studieområde – dessa samlar studenter inom sitt studieprogram för att organisera sig kring exempelvis utbildningskvalité eller sociala aktiviteter. Umeå studentkår har även så kallade intresseföreningar – de samlar medlemmar kring större intresseområden ex kunskapsområden, fritidsintressen eller andra studentaktiviteter och är ett bra sätt att lära känna studenter över program-och kursgränser.

Umeå studentkår vill gärna se flera intresseföreningar och kåren hjälper till om du är intresserad av att starta upp en sådan. Vi kan tex hjälpa dig nå ut i olika kanaler för att samla fler intresserade och vi är ert bollplank kring vad som behöver ingå i ansökan till kårstyrelsen om att fungera som en intresseförening inom Umeå studentkår.

När man är en intresseförening under Umeå studentkår erhåller man 2500kr i föreningsbidrag per termin för att använda till sin föreningsverksamhet.

Nyfiken på att starta upp en akademisk förening? Umeå studentkårs organisationsutvecklare Ella Forsman kan hjälpa er komma igång.

Här kommer mer information snart om vad det innebär att sitta i kårstyrelsen. Under tiden som du väntar kan du läsa om vad tidigare kårordföringar gör idag i VK:s reportage från 21 mars 2023.

Läs artikeln från VK

Sitter er kårförening och funderar på att uppdatera era stadgar? Det behöver inte vara så klurigt – kåren centralt kan hjälpa till!

Stadgar är föreningens egna spelregler för hur föreningen ska bedrivas och skötas. Det finns ingen lag som reglerar hur stadgarna ska vara utformade eller vad som ska finnas med. Det finns dock en stark praxis och tradition om vad som bör regleras. Stadgar syftar nämligen till att göra det enkelt att följa en demokratisk ordning i föreningen. Det ska tydligt framgå vilken beslutsordning det finns i föreningen och att alla i föreningen ska kunna ha inflytande över besluten.

 • Alla kårföreningar ska anta egna stadgar. Kårföreningen stadgar får inte strida mot kårsektionens eller Umeå studentkårs stadgar och ska skickas in till kårsektionens styrelse för godkännande. Stadgeändring för kårförening träder alltså i kraft först sedan den fastställts av kårsektionens styrelse.
 • Kårsektionerna ska också anta egna stadgar vilka inte får strida mot Umeå studentkårs stadgar och de ska skicka in sina stadgar till Umeå studentkårs fullmäktige för godkännande (mailas till kårordförande). Stadgeändring för kårsektion träder i kraft först sedan den fastställts av kårfullmäktige.
 • Tänk på att stadgarna inte bör ändras varje år utan ska vara ”det bestående” i föreningen, även om personer tillkommer och lämnar. Stadgarna bör därför skrivas fram med få eller inga detaljer som kan ändra sig över tid – undvik att nämna namn på personer, specifika belopp osv.
 • En viktig del i stadgarna är ändamålsbeskrivningen. Den förklarar syftet med föreningen samt beskriver vad föreningen ska verka för. Detta för att föreningens verksamhet ska kunna behålla inriktning och fokus över tid. Har föreningens verksamhet utvidgats eller antagit nya inriktningar – då är det dags att lägga till det i er ändamålsbeskrivning.

Vill ni ha stöd och hjälp med era stadgar? Umeå studentkårs organisationsutvecklare Ella Forsman kan kika igenom era stadgar och se att de fungerar väl med Umeå studentkårs stadgar innan ni skickar in dem för godkännande enligt info ovan.

Maila Ella