Styrdokument

Nedan finner du de styrdokument som reglerar Umeå studentkårs verksamhet. Syftet med styrdokumenten är att underlätta för styrelsen och alla andra som arbetar och verkar i vår organisation. Styrdokumenten blir en riktlinje för vad vi ska arbeta med och på vilket sätt.

Styrdokument hjälper alla arbeta i samma riktning. Detta förutsätter även att vi använder våra styrdokument aktivt och att alla förtroendevalda får kännedom om de styrdokument som berör just dem i deras roll.

Listan på styrdokument nedan är uppdelad i avsnitt efter de olika dokumentens kategorisering och vid varje dokument anges när det är fastställt eller senast ändrat.

Ordning

  • Ordningar ska beskriva olika organs arbete.
  • Ordningar kan också vara ett komplimenterande styrdokument som beskriver genomförandet av stadgar, regler, policyer eller planer.

Regel

  • Regler anger på ett konkret och detaljerat sätt vilka beslut och åtgärder som vid ett givet tillfälle fordras. Regler utgör, efter stadgar, den mest konkreta formen av styrdokument.

Instruktion

  • Instruktioner ska beskriva olika direktiv eller genomförandeplaner.

Plan

  • Planer ska ange så konkreta mål eller åtgärder som möjligt.

Policy

  • Policyer anger allmänna mål som ska eftersträvas eller värden som ska beaktas.

Läs dokument