Studentpolitiskt program

Fastställd av kårfullmäktige 2020-11-25

Umeå studentkårs kärnuppdrag är att verka för att göra studentlivet och utbildningen bättre genom påverkansarbete och tillföra studentperspektivet. Umeå studentkår företräder alla studenter inom Humaniora, Samhällskunskap och Lärarutbildningen.

Varje dag finns det studenter som företräder andra studenter i olika råd eller grupperingar, som ingjuter studentperspektivet i Umeå universitets verksamhet men framförallt inom utbildningar och kurser. Det Studentpolitiska programmet är till för att skapa långsiktighet, transparens och hållbarhet i de påverkansarbete som förtroendevalda gör inom organisationen.

Umeå studentkår skapar sin politik och påverkansarbete utifrån grunden i detta Studentpolitiska program.

Vårt studentpolitiska program

Grundfilosofi

Vad är högre utbildning?

Högre utbildning är en av de stora bärarna av kunskap i samhället. Högre utbildning ska vara en grundpelare i kunskapssamhället. Nyfikenhet och att lära sig nya saker om sin omvärld och sig själv har drivit människan i alla tider och så är det även idag. Utbudet av högre utbildning ska vara brett och inte vara avhängig arbetsmarknaden eller politiska prioriteringar. Kunskap och forskning ska genomsyras av akademisk frihet och inte styras utifrån arbetsmarknadens premisser. Människans lärande och självförverkligande ska stå i centrum för kunskapssamhället och därmed högre utbildning.

För vem är högre utbildning?

Högre utbildning ska vara öppen för alla oavsett bakgrund. Alla ska ha möjligheten att söka sig till högre utbildning. Målet med högre utbildning är att alla antagna, oavsett förutsättningar, ska uppnå godkända betyg. Därför behövs det också resurser i form av akademiskt stöd under utbildningens gång för att uppnå de målen. Oavsett förutsättningar ska även potentialen att gå vidare inom akademin kännas som en reell möjlighet. Vi kan inte yrka på att befinna oss eller skapa ett kunskapssamhälle om inte alla har verklig tillgång till lärande.

Studenternas roll i att utveckla utbildning

Umeå studentkår vet att studenterna har en viktig roll i utvecklingen av utbildningen. Studenterna är mottagarna och medskapare av utbildning och är därför kvalificerade att ha en åsikt om kunskapsutbytet mellan lärare och student. Tillsammans verkar alla aktörer på universitetet inom högre utbildning till spridandet av kunskap och upprätthållandet av kunskapssamhället. Att studenter ska medverka i utbildningen är inskrivet i Högskolelagen men Umeå studentkårs vilja är att företrädare på universitet och högskolor ska förstå värdet och värna det, oavsett lagstiftning.

Omvärld och förutsättningar

Umeå studentkår driver också frågor med och mot omvärlden som kan ha inverkan på studenter. Under dessa rubriker kan du läsa om Umeå studentkårs ställningstagande om bland annat studiemedel, hyra, bostadssituation och avgifter kopplade till utbildning. Här hittar du även en rubrik som behandlar förutsättningar för en bra och inkluderande studentstad. Detta är frågor som kan drivas med och mot aktörer utanför lärosätet som exempelvis kommunen och bostadsbolag.

Många studenter flyttar från sin hemstad till en annan ort för att utbilda sig. Bostadsmarknaden utgör därför en viktig del i studenternas val av studieort. Studenter är en heterogen grupp, därav behövs en variation av bostäder som passar studenter i olika situationer. Studier är en students huvudsakliga sysselsättning under åren vid universitetet och således är CSN den huvudsakliga inkomsten. Hyra ska vara skälig i relation till den huvudsakliga inkomsten.

Med en ökad digitalisering utgör numera även bostaden en viktig del av studietillvaron för studenterna. Bostadens möjlighet till att skapa en trygg och lugn miljö för individen är en kärna i att minska stress, otrygghet och andra följder av en osäker bostadssituation. En studentbostad ska finnas i närhet till universitetet, ha en skälig hyra samt erbjuda en god levnadsstandard för att studenterna ska ges goda förutsättningar föratt lyckas med sina studier.

Möjligheten till universitetsstudier ska inte hämmas av en individs socioekonomiska bakgrund. Förutsättningen förstudier möjliggörs idag av att studenter erbjuds studielån av centrala studiestödsnämnden. Stöd och insatser som studielån ska anpassas för det livslånga lärandet och möjliggöra universitetsstudier genom hela livet. Föräldraskap ska exempelvis inte hindra möjligheten till universitetsstudier.

Studier på helfart är en heltidssysselsättning och ska i möjligaste mån inte kombineras med arbete. I relation till dagens kostnadsutveckling över tid är studenterhögst utsatta,särskiltav ökade kostnader relaterande till boende, kurslitteratur samtkravet på teknisk utrustning som blir allt större. Dessa omkostnader, som historiskt ökat, bidrar till att delån och bidragsom erbjuds inte motsvarande faktiska kostnader som uppstår för studier som heltidssysselsättning.

Avgifter kopplad till utbildning ska inte förekomma. Om det tillkommer utgifter i relation till obligatoriska moment, så som exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, studieresor och praktik ska universitetet tillhandahålla ekonomiskt ersättning/stöd. Det ska vara tydligt var och hur man ansöker om ekonomisk ersättning/stöd.Det ska även vara likvärdigt mellan program, institution och fakultet om vilka medel samt hur mycket, som går att söka av studenten.

Ett universitet är en kulturens och kunskapens centrum.Inom universitetet och högskolan finns en mångfald av studenter och forskare som tillsammans sökt sig till universitet för upplysning och kunskap. Som regional universitetsstad är staden även en studentstad. En stad där studenter är en betydande del av närings-och kulturlivet.

En attraktiv studentstad är en stad som gynnar inte bara studenter och deras välmående,utan även bidrar till stadens utveckling som helhet. Staden bör vara välkomnande för studenteri form av en tillgänglig stad för alla. God kommunikation gällande buss och tåg är ytterst viktiga för en bra studentstad. Det ska finnas rabatterade busskort för studenter anpassade efter studentens inkomst.Det bör finnas aktiviteter som uppmärksammar framtida yrkesmöjligheter inom regionen där universitetet verkar.

Tydlig information från kommun, stad och region om hur och vart studenten kan vända sig för samhällsservice så som sjukvård, myndighetskontakt och kommunal service bör vara synlig och tydlig för studenten vid inflyttning till staden. Det bör även fram komma vilka bostadsbolag som verkar i staden.

Kultur och ett levande kulturliv bör vara en ambition. Ett tillgängligt kulturliv som ska vara enkelt att delta i men även möjligheten att vara med och skapa som student. Hur man som student kan vara engagerad och delaktig i kulturlivet bör vara en ambition att synliggöra. Kulturevenemang bör vara rabatterade för studenter så att ens ekonomi inte ska vara avhängig för att ta del av kulturlivet.

Precis som kultur är även möjligheterna till sport och idrott viktiga, för den fysiska såväl som psykiska hälsan. Det ska finnas goda möjligheter till rekreationsmöjligheter som är ekonomiskt tillgängliga för studenter. Möjligheten att anordna idrotts-och sportevenemang bör vara goda samt att det ska vara tillgängligt för allmänheten. Studentkåren ska tillsammans med samhällsaktörer så som kommun och region sträva efter att göra Umeå till Sveriges främsta studentstad.

Utbildningskvalité

Att representera studenter och tillföra studentperspektiv i utbildningsfrågor är tillsammans med studiemiljö, kärnfrågan för Umeå studentkår. Under dessa rubriker kan du läsa om Umeå studentkårs ställningstagande i utbildningsfrågor som exempelvis, lärarledd tid, pedagogiska anpassningar och kvalitetssäkrad pedagogik. Även internationalisering, anknytning till arbetslivet och forskningsanknytning berörs under rubriken Utbildning.

För att kunna ta till sig sin utbildning ska utbildningen ha en pedagogisk tanke. Alla undervisande lärare ska därför gå kurser i högskolepedagogik. Alla lärare ska känna att de har tid och möjlighet att utveckla sina pedagogiska färdigheter utan att det går ut över vare sig undervisningstid eller forskning. Att utveckla sig pedagogiskt ska inte stå i motsättning till forskning. Forskningsanknytning såväl som pedagogik är lika viktigt för utbildningskvalitén.

Kurser skavara planerande med en genomtänkt och jämn studiehastighet för att sträva efter en jämn arbetsbörda under hela kursens gång. Kommunikation mellan lärare samt ett genomtänkt pedagogiskt upplägg är viktig för att en kurs inte ska få en ojämn och oförutsägbar arbetsbörda vilket kan leda till stress för studenten. Program ska ha en tydlig progression och även där vara genomtänkt så att arbetsbördan ska vara jämn under programmets gång.

Umeå studentkår anser att tid med undervisande lärare är värdefull för utbildningskvalitén och lärandet. Säkerställandetav rimlig och adekvat mängd lärarledd tid för alla studenter ska därför prioriteras. Kostnader som äter upp från den lärarledda tiden måste täckas av något annat. Universitetet har ett ansvar att se till helheten och garantera envar utbildning goda och likvärdiga möjligheter. Idag har vi en ojämn fördelning av antalet lärarledda timmar inom högre utbildning. Denna fördelning måste jämnas ut för att utbildningskvalité inte ska bero på ämnet som studeras.Lärarledd tid ger tillfälle för akademiska samtal. Det finns ett värde i samtal som inte böcker och läsning kan ersätta. Lärarledd tid med ett gott pedagogiskt upplägg ska därför prioriteras.

Handledningstid vid större skriftliga arbeten är viktig för att studenten ska känna sig säker på sitt skrivande och förankrad i ämnet och situationen. Handledningstid och möjlighet till handledning ska därför vara god. Som student ska du inte kunna bli förvånad över mottagandet av ditt arbete på opponeringen. Därför är det även viktigt att examinator och handledare har en god kommunikation.
Alla kommer till högre utbildning med olika förutsättningar. Det ska finnas pedagogiskt stöd för dem som behöver, oavsett om studierna sker på distans eller någon av campusen, vad gäller studieteknik, matematik, akademiskt skrivande eller andra faktorer som är kopplade till studierna. Det är viktigt att sådana instanser på universitet är rustade utefter det verkliga behovet.

Vidare ska det finnas självklara vägar för pedagogiska anpassningar för människor med funktionsvariationer. Det ska ske på smidigast sätt och inte tynga studenten i fråga med extra arbete i form av att själv finna anpassningar eller leta sig till där anpassningar finns att få. Alla lärare och övriga anställda som har kontakt med studenter ska vara väl informerade om vilka anpassning som finns att tillgå och vart studenten ska vända sig för att få dem.

En utbildning ska kännas meningsfull och således ska den vara förankrad i omvärlden, såväl forskningsmässigt som samhällsmässigt som gällande arbetsmarknadsanknytningar.

Högre utbildning ska i första hand vila på principer om akademisk frihet vad gäller utbildning och forskning och på så sätt vara autonom i sin ställning i kunskapssamhället. I andra hand är utbildning en plats att erhålla kunskaper för ett framtida yrkesliv. Därför är det viktigt att utbildning även är förankrad i samhället och inom den framtida yrkeskåren. Studenters kunskaper, praktiska som teoretiska, ska vara relevanta och användbara för ett framtida liv och därmed även yrkesliv. Kontakt med arbetslivet är ett viktigt inslag i utbildningen för att skapa relevans och förankring även utanför akademin.

Utöver arbetslivsanknytning ska utbildningar inom akademin vara präglad av en stark forskningsanknytning. Forskningsanknytning ska, tillsammans med pedagogik bilda utbildningens ryggrad. Högre utbildning vilar på forskning för relevans samt sanningsenlig och nyanserad kunskap.Undervisande lärare ska ha möjlighet att bedriva forskning för att säkerställa en tät relation mellan undervisning och forskning i det akademiska sammanhanget.

Studenter ska ha lika möjlighet oavsett bakgrund och förutsättningar att gå vidare inom akademin och bedriva en forskningskarriär.Vägen mot en forskningsutbildning bör vara synlig för alla studenter.

Dagens samhälle verkar på många sätt i en internationell miljö. Ett internationellt perspektiv är därför ett viktigt inslag i utbildningen. I uppbyggnaden av program ska det finnas möjlighet till utbytesterminer. Internationalisering kan även ske genom gästföreläsare, perspektiv från andra kulturer och länder samt genom kurslitteraturen. I dagens växande globala samhälle måste högre utbildning ta internationalisering i beaktning för relevans och kvalité. Högre utbildning ska även vara tillgängligt för internationella studenter som kommer för att studera. Viktig information ska vara tillgänglig på engelska.

Studenter är mottagare av utbildning. En del av högre utbildning är att studenten tränas i analytiskt tänkande. Detta analytiska tänkande kan även vändas inåt till själva utbildningen. Studenters perspektiv och åsikter ska tydligt genomsyra utvecklingen av kurser och utbildningar. Studenter tillför ett mottagarperspektiv som är omöjligt för lärare att ha i egenskap av expert/kunnande på sitt område. Eftersom huvudsyftet med utbildning är att utbilda vore det orimligt om studenternas perspektiv om utbildningen inte togs i beaktning. Inhämtandet av studentperspektivet ska ses som självklart och i praktiken vara aktuell i alla led av universitetet.

Arbetsmiljö/Lika villkor

En bra arbetsmiljö är avgörande för en bra utbildning. Såväl fysisk arbetsmiljö i form av studieplatser och utrustade lärosalar till psykisk arbetsmiljö i form av bemötande och adekvata resurser för Studenthälsan. Under denna rubrik kan du ta de av Umeå studentkårs ställningstagande i en bra arbetsmiljö såväl psykisk som fysisk.

Studenter har rätt till ett hälsosamt studieliv. Det är ett faktum att Sveriges studentpopulation har en hög frekvens av psykisk ohälsa. Det är ett gemensamt samhällsansvar att denna trend upphör. Universitet och högskolor måste aktivt arbeta med förebyggande åtgärder för att motverka psykisk ohälsa bland studenter. Lärare bör aktivt få information om vilka stöd det finns för studenter såväl preventiva som behandlande. Det ska finnas aktiviteter och stöd för att rusta studenters psykiska hälsa under studietiden.

Studenthälsovården ska vara utformad för att möta verklighetens behov. Studenthälsan ska arbeta med förbyggande och tidiga insatser mot psykisk och fysisk ohälsa.

En viktig faktor för att studenter ska känna sig välkomna och motiverade är bemötande från universitetens och högskolornas personal och lärarkår. Det är viktigt att lärare högt värderar sitt bemötande med studenter såväl enskilt som i undervisning.En student ska aldrig lämna en föreläsning, seminarium eller universitetskontor och känna sig kränkt, illa bemöt eller dumförklarad. Alla undervisande lärare bör gå kurser i bemötande som en del av sin högskolepedagogiska utbildning. På universitetet ska det ävensträvas att kontinuerligt diskutera sin professionsroll som lärare eller studievägledareutifrån ett etiskt perspektiv.

Universitetet är studenternas arbetsplats. Studieplatser ska således vara utformade utefter kriterier om hur en bra arbetsplats är utformad. Antalet studieplatser ska vara anpassade efter det verkliga behovet. Det bör finnas en variation av tillgängliga studieplatser som, grupprum, enskilda platser, grupplatser och tysta studieplatser på alla campus som ingår i universitetets verksamhet. Ingen student ska uppleva stress över att inte finna en studieplats på sin arbetsplats och således ska studenter ha en god tillgång till studieplatser.

Klassrum och föreläsningssalar över hela campus ska ha en likvärdig utrustning för att på ett bra sätt bedriva undervisning. Utrustningen ska vara ändamålsenlig för undervisningsformen. Otillräcklig eller bristande tekniska hjälpmedel ska aldrig gå ut över undervisningen. Lunchplatser, med möjlighet att värma sin mat ska finnas i anslutning till undervisningssalar.

Studenter med funktionsvariation ska ha lika möjlighet och förutsättningar att ta del av undervisning. Kurslitteratur ska vara anpassad, till exempel inläst i god tid innan kursstart och campus ska vara enkelt framkomligt oberoende av funktionsvariation. Lärare ska vara väl insatta i vilka resurser det finns att tillgå på universitetet, både till sin egen undervisning och för att kunna referera studenten vidare till rätt instans.

Eftersom det till stor del är studenternas arbetsplats vore det orimligt om inte studentperspektivet togs i beaktning i dialoger om arbetsmiljö,psykisk såväl som fysisk. Varje enskild students upplevelse och erfarenheter är ytterst viktiga för utvecklingen av ett tillgängligt campus. Hur anpassningar mottages är viktigt för att veta vad som kan förbättras. De flesta studenter bor även på liten yta och då blir universitets lokaler ännu viktigareatt trivas i för att inte känna stress eller bli påverkad så pass att man känner att studera blir svårt. Studenter bör aktivt fråga som hur de upplever campus och på vilket sätt campus kan utvecklas. Även när det kommer till digitala plattformar är studenternas perspektiv viktigt eftersom det är deras arbetsredskap.