Om Umeå Studentkår

Umeå studentkår grundades 16 april 1959 av 20 tandläkarstudenter och var från början en studentkår utan koppling till en högskola eller ett universitet. När sedermera Umeå universitet bildades 1965, så var Umeå studentkår den enda studentkåren vid universitetet.

1998 bildades Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå medicinska studentkåren (vid tiden hette medicinarkåren Corpus) med stöd av Umeå studentkår. Sedan 1998 har Umeå universitet alltså tre studentkårer, där Umeå studentkår företräder studenterna inom humaniora, samhällsvetenskap och lärarutbildningarna, 15 000 studenter eller c:a 65% av alla studenter.

Medlemmarna, ungefär 5000 stycken, utgör grunden för Umeå studentkår, och återfinns i kårens sektioner och föreningar. Sektionerna representerar studenter inom vissa utbildningsområden och sammantaget omfattar kårens 7 sektioner samtliga studenter inom kårens verksamhetsområde.

Dessa två paragrafer är centrala för Umeå studentkårs arbete och organisation.

Umeå studentkår är en öppen och demokratisk sammanslutning vars verksamhet formas av medlemmarna.
1 kap. 2§, 4§ Umeå studentkår stadgar

Umeå studentkår har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Umeå universitet samt främja sina medlemmars väl.
1 kap. 2§, 4§ Umeå studentkår stadgar

Vår historia

2010-talet

10-talet präglades av anpassning till kårobligatoriets avskaffande. Bland annat så fick Umeå studentkår ställa om till att bli en medlemsrekryterande organisation där fokus fortfarande ska vara på arbetet med studenternas rättigheter och förutsättningar för studier. Under årtiondet diskuterades även formen för kårvalet, där modellen med kårpartier allt mer ifrågasattes. 50 år efter kårpartiernas intåg i Umeå studentkår, avskaffades så modellen 2019 till förmån för ett system där kårens sektioner åter styr kårfullmäktige. Du kan läsa mer om organisationen här.

2000-talet

00-talet innebar stora förändringar för Umeå studentkår som organisation. Programföreningar vid Umeå universitet började i allt högre utsträckning organiseras direkt under kåren och blev med tiden kårföreningar under våra sektioner. Du kan läsa mer om kårföreningarna här. Årtiondet avslutades dessutom med att ett riksdagsbeslut togs där kårobligatoriet, som innebar att alla studenter vid ett lärosäte var tvungna att teckna medlemskap i en studentkår, avskaffades.

1990-talet

90-talet blev det årtionde då Umeå studentkår etablerade allt mer verksamhet på Campus. Scharinska villan fans kvar i kårens ägo men ett nytt kårhus, Corona, byggdes av kåren på Campus. 90-talet var också sektionernas år, då kårpartier med koppling till kårens sektioner började få allt mer makt i kårvalet och därmed kårens högsta beslutande organ, Kårfullmäktige. Mot slutet av årtiondet, 1998, bildades så två nya Studentkårer ur Umeå studentkår: Umeå naturvetar- och teknologkår samt Corpus, numera Umeå medicinska studentkår.

1980-talet

80-talet var perioden då vi såg en fortsatt tillväxt av studentverksamheter såsom studentradion Mick 102 (ombildat från Radio Universum) och kulturföreningen Humlan. Proteströrelserna var inte lika omfattande som på 70-talet men många stödaktioner genomfördes för olika fackliga rörelser. Under 80-talet började nya sektioner inom Umeå studentkår också växa fram, där Beteendevetarsektionen idag är vår äldsta. Läs mer om sektionerna här.

1970-talet

70-talet representerar årtiondet då studentlivet såg en explosion av nya verksamheter som växte fram. Genom sin stiftelse, Stiftelsen Umeå studentbostäder (stiftelsen övergick senare till AB Bostadens ägo), byggdes Ålidhem upp, kåren byggde kårhus på Campus, startade Caféer, förskoleverksamhet och bokhandel. Årtiondet innehöll också många av de mest omfattande protesterna, mot kriget i Vietnam, till hyresstrejker och stödaktioner för fackliga rörelser.

1960-talet

60-talet  präglades av en stark protestkultur i Umeå där Umeå studentkår ofta stod längst fram. Inom studentkåren började röster höjas för att förändra sättet kåren styrdes på, från att ha letts av två sektioner till att ledas av kårpartier. 1969 infördes så ett kårval där studenterna kandiderade med partier ofta kopplade till traditionella politiska rörelser eller partier utanför universitetet. Detta årtionde skapade även studentkåren tidningen Vertex.

1950-talet

50-talet var tiden för Umeå studentkårs grundande. Från början utgjordes studentkåren av två såkallade sektioner som styrde verksamheten. Det var även på 50-talet som Umeå studentkår fick sitt första riktiga kårhus, Scharinska villan, och även en bit mark i Klabböle, mark som finns kvar i kårens ägo än idag. Detta årtionde grundade Umeå studentkår även studenthälsovård för studenterna i staden samt IKSU – Idrottsklubben Studenterna i Umeå.