Redovisning av slutförda projekt

Alla stipendiater ska redovisa de resultat som man uppnått med hjälp av de medel man erhållit från fonden.

Grundläggande är att redovisningen ska korrespondera med ansökan, det ska helt enkelt gå att jämföra redovisningen med den ansökan som du beviljats pengar för.

Du har 3 år på dig att redovisa ditt projekt från och med års-/halvårsskiftet efter tilldelningsbeslutet.

Endast den som redovisat sitt projekt eller arbete har möjlighet att på nytt bli tilldelad medel. Det är därför viktigt att du redovisar senast i samband med att du söker ett nytt stipendium.

Redovisningen lämnas digitalt. Fysiska redovisningar tas ej längre emot.

Ekonomisk redovisning av hur medlen användes

Här fyller du i hur medlen fört ditt arbete framåt i vetenskaplig mening. Det är inte av intresse för fonden att ta del av kvittenser, utan endast en enklare ekonomisk
översikt över vad de beviljade medlen gått till.

Redovisning

Om du har sammanställt dina projektresultat i, eller använt medlen för att författa, del av avhandling; artikel; rapport eller uppsats så kan du i normalfallet som redovisning insända till fonden hela avhandlingen, artikeln, rapporten eller uppsatsen. Om du däremot har använt medlen för att utföra ett delprojekt som inte förrän långt senare kommer till användning i avhandling eller dylikt bör insända som redovisning en beskrivning om 1-2 A4 där det framgår hur delprojektet utfallit samt hur resultaten kommer att komma den fortsatta forskningen till godo.

Om du har använt medlen till studieresa, konferensresa eller till resekostnader för kurser eller laboratoriebesök så redovisar du hur resan bidragit till den vetenskapliga utvecklingen. Beskrivningen bör omfatta 1-2 A4.

Den som tilldelats medel av Sociala och/eller ekonomiska skäl behöver inte sända in någon redovisning.

Intyg från handledare

Till redovisningen ska biläggas ett underskrivet intyg från handledaren om att det som anges i redovisningen är korrekt.

Fler frågor och svar

Tab Item Content

Kontakta Kempes stipendiefond